Siebdruck auf Leinwand

Siebdruck auf Leinwand von Simon Blume, 2020 / 120 × 150 cm / Auflage 3 / 1.300 € mit Rahmen

Preis
1.300